Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM mời gọi các dự án hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM năm 2019


Nhằm thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, Sở KH&CN đã mời gọi cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký thực hiện các dự án hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung:

1. Huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Inspire):

a) Mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng nội dung bao gồm phương pháp, công cụ STEM (Science, Technology, Engineering and Math), hoạt động quản trị cơ sở ươm tạo, phương pháp, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nội dung khác có liên quan…

b) Đơn vị đăng ký thực hiện:

 • Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi:

 • Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) có thể xem xét hỗ trợ đến 50% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

d) Điều kiện:

 • Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

e) Hồ sơ đăng ký:

 • Thuyết minh dự án (theo mẫu ĐMST-01: https://goo.gl/ZdEGWL)

 • Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

g) Hồ sơ nghiệm thu:

 • Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

2. Tổ chức các sự kiện hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Connect):

a) Mục tiêu:

 • Kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động hợp tác, kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm, liên kết và chia sẻ kinh nghiệm…

b) Đơn vị đăng ký thực hiện:

 • Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi:

 • Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) có thể xem xét hỗ trợ đến 50% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

d) Điều kiện:

 • Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

e) Hồ sơ đăng ký:

 • Thuyết minh dự án (theo mẫu ĐMST-01: https://goo.gl/ZdEGWL)

 • Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

g) Hồ sơ nghiệm thu:

 • Báo cáo tổng kết dự án (theo mẫu ĐMST-02: https://goo.gl/WMNMpi)

 • Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

3. Ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Incubate):

a) Mục đích:

 • Hỗ trợ hoạt động ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh…

b) Đơn vị đăng ký thực hiện:

 • Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi:

 • Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.

 • Các dự án sau khi ươm tạo sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Speedup 2019 (https://doimoisangtao.vn/program/…/15/chng-trnh-speedup-2019).

d) Điều kiện:

 • Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

e) Hồ sơ đăng ký:

 • Thuyết minh dự án (theo mẫu ĐMST-01: https://goo.gl/ZdEGWL)

 • Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

g) Hồ sơ nghiệm thu:

 • Báo cáo tổng kết dự án (theo mẫu ĐMST-02: https://goo.gl/WMNMpi)

 • Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

4. Ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Speedup):

a) Mục tiêu:

 • Hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng.

b) Đơn vị đăng ký thực hiện:

 • Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Quyền lợi:

 • Mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng.

d) Điều kiện :

 • Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

 • Ưu tiên hỗ trợ cho các dự án có sự tham gia đồng đầu tư từ nhà đầu tư khác theo tỷ lệ 1:1.

e) Hồ sơ đăng ký:

 • Bản mô tả dự án khởi nghiệp

 • Video khoảng 01 phút giới thiệu sản phẩm muốn được hỗ trợ

 • Tài liệu pháp lý chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có)

 • Xác nhận cam kết kinh phí hỗ trợ từ các nhà đầu tư khác (nếu có).

g) Hồ sơ nghiệm thu:

 • Báo cáo tổng kết sau khi hoàn tất nhiệm vụ ươm tạo

 • Dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp đã hoàn thiện, có khả năng gọi vốn từ cộng đồng;

 • Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.
  Các kết quả khác đã đạt được (nếu có).

2. Cách thức đăng ký:

1. Hình thức tiếp nhận hồ sơ:

 • Hồ sơ đăng ký thực hiện nội dung 1,2,3 vui lòng gửi qua email: doimoisangtao.skhcn@gmail.com (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo bằng văn bản cho các đơn vị về việc đồng ý phối hợp thực hiện.

 • Hồ sơ dự án đăng ký thực hiện nội dung 4 vui lòng gửi qua email: speedup.dost@gmail.com (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện).

 • Các mẫu thuyết minh dự án vui lòng tham khảo tại website: http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/default.aspx

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo.

3. Thông tin liên hệ:

 • Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.

 • Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

 • Điện thoại: 0283.9320121 / 0283.9320122.

Xem thêm